Đăng ký Trao đổi Thú cưng (Pet Exchange Register FAQ, Vietnamese)

Tải xuống Đăng ký Trao đổi Thú cưng (PDF - 605.2 KB)

Đăng ký Trao đổi Thú cưng là gì?

Đăng ký trao đổi thú cưng (PER) là một cơ sở dữ liệu trực tuyến nơi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể đăng ký số nguồn. Hệ thống này thúc đẩy việc nuôi thú cưng có trách nhiệm và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của chó và mèo được bán ở Victoria.

Tất cả các quảng cáo để bán, đổi chủ hoặc cho đi một con chó hoặc mèo phải có đăng số microchip của mỗi động vật và số nguồn duy nhất từ PER.

Cần phải có số nguồn khi gắn microchip vào chó hay mèo sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Số nguồn là gì?

Số nguồn sẽ:

 • xác định một cá nhân, người gây giống, doanh nghiệp hoặc tổ chức
 • được tạo khi một cá nhân đăng ký vào PER
 • được tự động phân bổ cho các cơ sở kinh doanh gia súc (DAB) và tự nguyện đăng ký người chăm sóc nuôi dưỡng sau khi đăng ký với hội đồng thành phố.

Số nguồn không phải là số microchip.

Số microchip là một hình thức nhận dạng vĩnh viễn được cấy vào động vật. Số này cung cấp thông tin chi tiết về quyền sở hữu mỗi động vật.

Khi nào cần phải có số nguồn?

Số nguồn phải được bao gồm trong bất kỳ quảng cáo bán, đổi chủ hay cho đi chó hay mèo nào.

Cần phải có số nguồn khi gắn microchip vào chó hay mèo sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Trong trường hợp chi tiết về người gây giống không được biết, nơi trú ẩn và các chuồng thú sẽ cần sử dụng số nguồn riêng của họ khi cấy một microchip mới vào chó hoặc mèo mà họ chăm sóc.

Có phải trả lệ phí để đăng ký với Hệ thống Đăng ký Trao đổi Thú cưng hay không?

Có áp dụng lệ phí hàng năm. Có thể trả trực tuyến, qua điện thoại hay BPAY.

Số nguồn có hiệu lực trong một năm và có thể được gia hạn hàng năm trong suốt thời gian quý vị cần nó để quảng cáo và/hoặc gắn microchip ở Victoria. Nếu không còn cần số nguồn của mình nữa, thì quý vị chỉ cần để nó hết hạn. Số nguồn có thể được gia hạn bất kỳ lúc nào.

DAB và người chăm sóc nuôi dưỡng đã đăng ký với hội đồng thành phố không phải trả phí vì hội đồng đã đăng ký rồi. Số nguồn của họ là hợp lệ miễn là việc đăng ký với hội đồng là hợp lệ.

Có phải thú cưng vẫn cần số microchip không?

Có, bắt buộc tất cả chó và mèo ở Victoria phải được gắn microchip trước khi bán hoặc cho đi. Động vật cũng phải được gắn microchip trước khi được đăng ký bởi hội đồng thành phố.

Khi quảng cáo thú cưng có cần số microchip hay không?

Có, quy định hiện tại khi quảng cáo tất cả chó, mèo, chó con và mèo con yêu cầu có số microchip vẫn sẽ được áp dụng.

Các quảng cáo thú cưng vẫn cần số đăng ký DAB và tên hội đồng địa phương phải không?

Không. Số đăng ký DAB và tên hội đồng địa phương không còn cần thiết nữa.

Tôi có thể sử dụng thẻ hội viên của Hội Chó Victoria hoặc một tổ chức cho mèo thay cho số nguồn trong quảng cáo không?

Không. Người gây giống của các tổ chức áp dụng cần đăng ký với PER là một người gây giống tiêu khiển và sử dụng số nguồn duy nhất của họ trong quảng cáo.

Tổ chức áp dụng là gì?

Tổ chức áp dụng được phê chuẩn bởi Bộ trưởng Nông nghiệp theo Đạo luật Gia súc 1994. Các hội viên trong tổ chức áp dụng được quyền giảm lệ phí đăng ký động vật của hội đồng địa phương và các con vật của họ được miễn tuân theo lệnh triệt sản của hội đồng địa phương. Các hội viên phải tuân theo bộ quy tắc ứng xử hay đạo đức của tổ chức của mình.

Các tổ chức áp dụng được phê chuẩn hiện nay là:

 • Hội Mèo Toàn quốc Úc
 • Hội Chó Victoria
 • Hội đồng Kiểm soát Mèo (Victoria)
 • Hội đồng Quản trị Người yêu thích Mèo ở Úc và Victoria
 • Người gây giống Chó Tinh thông & Cộng sự

Làm cách nào để kiểm tra xem người bán có số nguồn hợp lệ hay không?

Các thành viên của cộng đồng có thể xem thông tin cụ thể trên PER. Điều này bao gồm số nguồn, thành phố của hội đồng nơi người quảng cáo ở và nếu liên quan, số đăng ký DAB hay tên tổ chức áp dụng và số hội viên.

Người mua tiềm năng được khuyến khích kiểm tra tính hợp lệ của người bán bằng cách tìm kiếm số nguồn của người quảng cáo trên PER trước khi họ mua chó, mèo, chó con hoặc mèo con.

Tôi có cần số nguồn không nếu tôi dự định cho đi chó, mèo, chó con hay mèo con?

Bất cứ ai quảng cáo để đổi chủ hoặc cho đi chó, mèo, chó con hoặc mèo con đều phải đăng ký với PER và ghi số nguồn của họ trên bất kỳ quảng cáo nào.

Những người đổi chủ hoặc cho đi chó hoặc mèo mà không quảng cáo không cần số nguồn từ PER. Tuy nhiên, cần phải có số nguồn khi gắn microchip vào chó hay mèo sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Tôi có cần số nguồn không nếu tôi chưa bao giờ quảng cáo chó con hoặc mèo con của tôi?

Có. Cần phải có số nguồn làm thông tin nhận dạng theo quy định khi gắn microchip vào chó hay mèo sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Liệu Đăng ký Trao đổi Thú cưng có gây khó khăn cho tôi khi tôi mua hoặc bán chó hay mèo không?

Không, đăng ký với PER là một quá trình đơn giản dễ dàng.

Hệ thống PER sẽ cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và giúp những người mua tiềm năng dễ dàng hơn để biết rằng thú cưng của họ có nguồn gốc hợp lệ.

Quý vị không cần số nguồn để giao nộp thú vật cho tổ chức cứu hộ, nơi trú ẩn hoặc chuồng thú.

Đăng ký Trao đổi Thú cưng sẽ được thực thi như thế nào?

Việc đăng quảng cáo mà không có số microchip và số nguồn hợp lệ là hành vi phạm pháp.

Các nhà quảng cáo bán hoặc cho chó, mèo, chó con và mèo con và những nhà quảng cáo xuất bản quảng cáo không tuân thủ bị coi là vi phạm. Hình phạt sẽ được áp dụng.

Cơ quan Phúc lợi Động vật Victoria có một nhóm tuân thủ chuyên biệt để theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu quảng cáo mới. Hội đồng địa phương và các nhân viên RSPCA Victoria cũng được ủy quyền để thực thi các yêu cầu của PER.

Làm thế nào để trình báo những quảng cáo không tuân thủ hoặc khả nghi?

Để trình báo một quan ngại về quảng cáo, vui lòng truy cập: https://per.animalwelfare.vic.gov.au/ và chọn ‘trình báo một quan ngại về quảng cáo’.

Để giúp Cơ quan Phúc lợi Động vật Victoria điều tra đầy đủ về một trình báo, khi có thể, vui lòng cho:

 • Đường dẫn URL tới quảng cáo
 • Tên của nhà xuất bản, như Gumtree, Trading Post
 • Tên và chi tiết liên lạc của người bán (nếu có ghi)
 • Số nguồn & microchip ghi trong quảng cáo (nếu có)
 • Tải lên hình chụp màn hình của quảng cáo

Tôi có thể đăng ký với PER như thế nào?

Quý vị có thể đăng ký với PER qua trang mạng của Cơ quan Phúc lợi Động vật Victoria.

PER cho phép đăng ký trên nhiều thiết bị trực tuyến. Cũng có cả mẫu đơn đăng ký trên giấy. Để có các bản sao của mẫu giấy đăng ký, xin vui lòng liên hệ 136 186 hoặc email per@agriculture.vic.gov.au

Tôi có cần số nguồn không nếu tôi muốn bán thú cưng không phải là chó hay mèo? Không.

Số nguồn chỉ được yêu cầu khi quảng cáo để bán, đổi chủ hoặc cho đi chó hay mèo.

Các yêu cầu quảng cáo mới không áp dụng cho các thú cưng khác như thỏ, chồn, chuột lang, chuột bạch, chuột nhắt, chim, cá, bò sát và ngựa.

Để biết thêm thông tin

Truy cập trang mạng của Cơ quan Phúc lợi Động vật Victoria hoặc email per@agriculture.vic.gov.au hay gọi số 136 186.

Page last updated: 12 Jul 2022