ការពារបរិស្ថានរបស់យើងពីការជួញដូរតាមអនឡាញខុសច្បាប់ នៃរុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍

ប្រើទម្រង់បែបបទធ្វើរបាយការណ៍តាមអនឡាញ ដើម្បីរាយការណ៍អំពីរុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋហាមឃាត់

រាយការណ៍អំពីរុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋហាមឃាត់

ផ្កាពណ៌ត្របែកព្រៃ មានដុំតូចៗពណ៌ស្វាយចាស់ និង ចំណុចពណ៌លឿងនៅលើស្រទាប់ផ្កាផ្នែកខាងលើ។ ផ្កាជាច្រើនដុះនៅលើទងតែមួយ។ ត្រកៀត ឃើញវា សូមរាយការណ៍វាទៅលេខ 136 186 ដើម្បីកម្ចាត់ ចេញដោយឥតគិតថ្លៃ។ និមិត្តសញ្ញាកសិកម្ម រដ្ឋវិចថូរៀ។ អនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិចថូរៀ (Victorian Government), 1 Treasury Place, Melbourne

ប្រសិនបើអ្នកឃើញរុក្ខជាតិទាំងនេះត្រូវបានគេ
លក់តាមអនឡាញ ឬនៅកន្លែងណាមួយ នៅក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 136 186 ឬប្រើទម្រង់បែបបទរាយការណ៍តាមអនឡាញ ដើម្បីរាយការណ៍ពីរុក្ខជាតិចង្រៃដែលត្រូវបាន  ហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋ។ រាយការណ៍ពីរុក្ខជាតិចង្រៃដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋ

ឃើញវា សូមរាយការណ៍វា

ប្រសិនបើអ្នកឃើញរុក្ខជាតិទាំងនេះត្រូវបានគេលក់តាមអនឡាញ ឬនៅកន្លែងណាមួយ ក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 136 186 ឬប្រើប្រាស់ ទម្រង់បែបបទរាយការណ៍តាមអនឡាញ ដើម្បីរាយការណ៍ពីរុក្ខជាតិចង្រៃដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋ ហើយយើងនឹងកម្ចាត់វាចេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

សូមរាយការណ៍តាមអ៊ីមែល៖

 • ថតរូបអេក្រង់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ហើយផ្ញើវាតាមអ៊ីមែលទៅ weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
 • ផ្ញើតាមអ៊ីមែលនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីការមើលឃើញរបស់អ្នក រួមទាំងអាសយដ្ឋាន និងរូបថតនៃរុក្ខជាតិនោះទៅ weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
 • ធ្វើរបាយការណ៍តាមរយៈទម្រង់បែបបទ
  អនឡាញ (ខាងលើ)
 • ហៅទូរសព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអតិថិជនតាមលេខ 136 186

ផ្កាពណ៌ត្របែកព្រៃ មានដុំតូចៗពណ៌ស្វាយចាស់ និង ចំណុចពណ៌លឿងនៅលើស្រទាប់ផ្កាផ្នែកខាងលើ។ ផ្កាជាច្រើនដុះនៅលើទងតែមួយ។ ត្រកៀត ឃើញវា សូមរាយការណ៍វាទៅលេខ 136 186 ដើម្បីកម្ចាត់ ចេញដោយឥតគិតថ្លៃ។ និមិត្តសញ្ញាកសិកម្ម រដ្ឋវិចថូរៀ។ អនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិចថូរៀ (Victorian Government), 1 Treasury Place, Melbourne

រុក្ខជាតិចង្រៃក្នុងទឹកដ៏អាក្រក់
បំផុតរបស់ពិភពលោក

ស្លឹករាងពងក្រពើមានពណ៌បៃតង គ្របដោយ រោមក្រមួន អណ្តែតក្នុងទឹក។ រុក្ខជាតិចង្រៃសាលវីនី (Salvinia)។ ឃើញវា សូមរាយការណ៍វាទៅលេខ 136 186 ដើម្បីកម្ចាត់ចេញដោយឥតគិតថ្លៃ។ និមិត្តសញ្ញាកសិកម្មរដ្ឋវិចថូរៀ។ អនុញ្ញាតដោយ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិចថូរៀ (Victorian Government), 1 Treasury Place, Melbourne

រុក្ខជាតិចង្រៃក្នុងទឹកដ៏អាក្រក់បំផុតពីរប្រភេទរបស់ពិភពលោកគឺត្រកៀត និងរុក្ខជាតិចង្រៃសាលវីនី (Salvinia) ដែលជួនកាលត្រូវបានគេលក់ តាមអនឡាញជារុក្ខជាតិលម្អ។

រុក្ខជាតិចង្រៃក្នុងទឹកទាំងនេះដុះលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សដែលគ្របដណ្តប់ និងរាំងស្ទះផ្លូវទឹក បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រុក្ខជាតិដើមក្នុងស្រុក សត្វព្រៃ និងកាត់បន្ថយគុណភាពទឹកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម បរិស្ថាន និងសកម្មភាពកម្សាន្តនានា។

នៅរដ្ឋវិចថូរៀ វាជាការខុសច្បាប់ក្នុងការទិញ លក់ នាំចូល ដឹកជញ្ជូន ឬដាក់តាំងលក់រុក្ខជាតិ ទាំងឡាយដែលបានប្រកាសនៅក្រោម ច្បាប់ស្តីពីតំបន់មានប្រភពទឹកនិងការការពារដីឆ្នាំ 1994

ខាងលើ៖ រូបថតត្រកៀត និងកំពុងដុះ លូតលាស់នៅតំបន់ដីសើម។

ផ្កាពណ៌ត្របែកព្រៃ មានដុំតូចៗពណ៌ស្វាយចាស់ និងចំណុចពណ៌លឿងនៅលើត្របកផ្កាផ្នែកខាងលើ។ ផ្កាជាច្រើនដុះលូតលាស់នៅតំបន់ដីសើម។

ក្រុមនៃផ្កាពណ៌ត្របែកព្រៃមានពណ៌ស្វាយ មានដុំតូចៗពណ៌ស្វាយចាស់ និងចំណុច ពណ៌លឿងនៅលើត្របកផ្កាផ្នែកខាងលើ ដែលកំពុងដុះលូតលាស់នៅតំបន់ដីសើម។

ខាងលើ៖ រូបថតរុក្ខជាតិចង្រៃសាលវីនី (Salvinia) ហើយកំពុងដុះលូតលាស់ នៅក្នុងស្រះ។

ស្លឹករាងពងក្រពើពណ៌បៃតង គ្របដោយរោមក្រមួន។ កំពុងដុះលូតលាស់ក្នុងទឹកក្នុងថូពណ៌ដីឥដ្ឋ។

ស្លឹករាងពងក្រពើពណ៌បៃតង គ្របដោយរោមក្រមួន។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរុក្ខជាតិចង្រៃក្នុងទឹកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ សូមចុចលើតំណខាងក្រោម៖

ហេតុអ្វីវាជារុក្ខជាតិចង្រៃ?

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញនៃរុក្ខជាតិចង្រៃទាំងនេះជួយឱ្យពួកវាដុះរាលដាលយ៉ាងឆាប់
រហ័ស។

នៅពេលដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យដុះនៅតំបន់ថ្មីមួយ រុក្ខជាតិចង្រៃទាំងនេះគ្របដណ្តប់លើផ្លូវទឹកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

សូម្បីតែរុក្ខជាតិទាំងនេះដុះនៅក្នុងស្រះក្រោយផ្ទះ ក៏អាចដុះរាលដាលបានដែរនៅពេលត្រូវបាននាំ
យកដោយបក្សី ឬទឹកជំនន់។

នៅពេលដែលបានចាក់ឬសហើយ ការដុះរាលដាលអាចចំណាយអស់ច្រើន ហើយពិបាកគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់។

រួមជាមួយនឹងត្រកៀត និងរុក្ខជាតិចង្រៃសាលវីនី (Salvinia) មាន រុក្ខជាតិចង្រៃក្នុងទឹកដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋ ដែលត្រូវប្រយ័ត្ន រួមមាន៖

 • រុក្ខជាតិចង្រៃក្នុងទឹក Lagorasiphon និង
 • ប្រភេទរុក្ខជាតិចង្រៃក្រពើ (Alligator weed)

របៀបដែលអ្នកអាចជួយបាន

ប្រសិនបើអ្នកឃើញប្រភេទរុក្ខជាតិចង្រៃមួយក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិចង្រៃទាំងនេះត្រូវបានគេដាក់លក់តាមអនឡាញ សូមកុំទាក់ទងអ្នកលក់ ដោយខ្លួនឯង។ រាយការណ៍វាទៅ កសិកម្មរដ្ឋវិចថូរៀ ហើយយើងនឹងតាមដាន លើរបាយការណ៍របស់អ្នក និងរៀបចំដើម្បី កម្ចាត់រុក្ខជាតិចង្រៃទាំងនេះចេញប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព។

សូមរាយការណ៍តាមអ៊ីមែល៖

 • ថតរូបអេក្រង់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ហើយផ្ញើវាតាមអ៊ីមែលទៅ weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
 • ផ្ញើតាមអ៊ីមែលនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីការមើលឃើញរបស់អ្នក រួមទាំងអាសយដ្ឋាន និងរូបថតនៃរុក្ខជាតិនោះទៅ weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
 • ធ្វើរបាយការណ៍តាមរយៈទម្រង់បែបបទអនឡាញ (ខាងលើ)
 • ហៅទូរសព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអតិថិជនតាមលេខ 136 186
Page last updated: 18 Mar 2024