Kurwanya insazi zo mu vyamwa vy"i Queensland Inkuru zo mu Kirundi (Managing Queensland fruit fly, Kirundi)

Kurwanya insazi zo mu vyamwa vy"i Queensland Inkuru zo mu Kirundi (PDF - 476.2 KB)

Urusazi rwo mu vyamwa vy'i Queensland rwaboneste muri Victoria kandi rutera ivyamwa vyinshi n'ibibogaboga. Uru rukaratasi ruriko izi nkuru ruzogufasha kurondera urusazi rwo mu vyamwa vy'i Qeensland mu murima wawe kandi uce ukingira ivyamwa n'ibibogaboga urima ubirinde kwononekara.

Urusazi rwo mu vyamwa vy'i Queensland rusa gute?

Insazi zo mu vyamwa vy'i Queensland zikura ziciye mu biringo bine. Urwo rusazi rurashobora guhinduka ruhereye mw'igi rugashika aho rukura mu minsi 30 iyo ikirere rukuriramwo kimeze neza (nka. 26 ⁰C).

Irigi

Urunyo

Ikinyagu

Urusazi

Insazi zo mu vyamwa vy'i Queensland zishobora kuboneka mu murima mu Umukubezi, mu Mpeshi no mu Gatasi.

Ibiterwa bikunze gukwega insazi zo mu vyamwa vy'i Queensland

Insazi zo mu vyamwa vy'i Qeensland zita amagi imbere mu vyamwa bitandukanye n'ibibogaboga bitandukanye– ivyo ni vyo twita ibibihaye indaro. Ibintu bimwe bimwe mu biterwa bizwi neza vyerekanwa ngaha hepfo.

apple, apricot, avocado, capsicum, chillies, cumquat, eggplant, fig, grapes, lemon, lime, loquat, nectarine, orange, passionfruit, peach, pear, persimmon, plum, pomegranate, prickly pear, quince, strawberry, tomato

Urutonde rukwiriye rubihaye indaro tururonka ngaha kuri uru rubuga ngurukanabumenyi rukurikira www.agriculture.vic.gov.au/qff

Kugerageza gukinga insazi zo mu vyamwa z'i Queensland mumirima

1. Gira isuzuma rya mbere ku nsazi zo mu vyamwa vy'i Queensland

Imitego: raba nimba udutuku tuguruka two mu vyamwa tw'i Queensland turi mu murima wawe mu kubamba imitego y'udutuku tuguruka two mu vyamwa tw'i Queensland. Bamba iyo mitego nko ku metero 1.5 uja hejuru mu gatutu k'i ruhande, mu giti kiguma gitotahaye. Gerageza ibi mu ntango y'iy’iki kiringo c’Umukubezi kandi uzobandanye gushika mu gihe c'ugukanya cane.

Hariho imitego itandukanye ikwegakwega kandi igafata udutuku tuguruka two mu vyamwa tw'i Queensland. Iyo mitego irashobora kandi gukwegakwega no gufata utundi dukoko twiza ku murima wawe, rero urabe neza imba wateze udutuku tuguruka two mu vyamwa tw'i Queensland imbere y'ugukoresha imiti yica ubukoko ku biti vyawe canke ku biterwa vyawe.

2. Uburyo bwo kuvyirinda

Ni wasanga hariho insazi zo mu vyamwa tw'i Queensland mu murima wawe, uzorinda neza ukoresheje uruvange rw'uburyo bwinshi bwo gukingira uwo murima wawe. Tangura urondere ubwo buryo bwo gukingira umurima wawe n'imiburiburi amayinga 6-8 imbere yuko ivyo vyamwa vyera ukavyamura kubera insazi zo mu vyamwa vy 'i Queensland zishobora guta amagi imbere mu camwa kija gikomeye no mu camwa gisa n'urwatsi rubisi.

Gukumira ni vyo vyiza kurushiriza: Koresha umusegetera utege insazi, imipfuko canke utundi tuntu dupfuka ivyamwa iyo vyahejeje kuvuka kugira ngo uhagarike insazi zo muri Queensland zitera zikonona ivyamwa mu guta amagi munsi y’icamwa no mu bibogaboga. Ni washiraho umusegetera ntuwukundire ko ukora ku camwa.

Imitego y'insazi zo mu vyamwa vy'i Queensland hamwe no n'utundi dukoko dushobora gukwegakwega izo nsazi kandi tugata amagi mu vyamwa mu murima wawe imbere yuko turya ivyamwa:. Rondera imitego yica insazi z’igitsina gore n’insazi z’igitsina gabo. Imitego yonyene ntihagije kugira ucungere insazi zo mu vyama.

Ha Hari imiti yica udukoko dutoduto yica insazi zo mu vyama vy’i Queensland. Imiti yo gupomba no kwica insazi ishobora kwonona iyo ikoreshejwe mu buryo butari bwo - banza usome neza umenye ivyanditswe kuri uwo muti ugomba gukoresha ivyo wica n'ivyo ukiza.

Ivyo bintu vyose birwanya insazi urashobora kubigura mu mahinguriro canke aho badandariza imiti yo kurwanya ubukoko kandi mbere urashobora kubitumako ukoresheje umurongo wa internet ku babidandaza.

Koresha umusegetera utege insazi, imipfuko canke utundi tuntu dupfuka ivyamwa iyo vyahejeje kuvuka kugira ngo uhagarike insazi zo muri Queensland  zitera

3. Suzuma ivyamwa vyawe n'ibibogaboga

Raba aho uruboyi rw'insazi rwinjiriye canke ruri ku gishishwa canke imbere mu camwa kandi urabe ibinyo vyoba biri imbere mu camwa no mu bibogaboga.

Raba aho uruboyi rw'insazi rwinjiriye canke ruri ku gishishwa canke imbere mu camwa kandi urabe ibinyo vyoba biri imbere mu camwa no mu bibogaboga.

4. Gucungera neza umurima (isuku ryiza)

Amura kandi ukoreshe ivyamwa iyo vyeze bigahishira. Kura mu murima ivyamwa vyose n'ibibogaboga vyose vyamaze kubora, vyamaze kurwa hasi, kandi ukureho ivyamwa udashaka kurya. Ibi bizohagarika insazi z'i Queensland kurwirirana mu murima, no kutavyarira mu murima wawe.

Honyora ututurire ibiti vy'iyamwa kugira ngo ushobore kubishikira mu kwamura ivyamwa, ukoresheje umusegetera wo gutega udukoko tuguruka ari zo nsazi.

Imbere yuko uta icamwa, ukwiriye kubanza kwica ibinyo vyose biri imbere muri “frigo(Icuma gikanyisha), microwaving (icuma gishusha indya), boiling(icuma gishusha amazi)” canke solarising (utekerre ico camwa caboze mu mupfuko canke sashe ya plastic maze urekere ivyo watekeye muri iyo sashe ku zuba n'imiburiburi imisni 14). Uhejeje gukora gutryo, ico camwa catekewe muri sashe gishobora gutererwa harya mu gaseke canke agakoresho utereramwo, ushiramwo umucafu.

Ntushire muri nyabarega ivyamwa n'ibibogaboga vyamaze guterwa n'insazi canke vyamaze kwononekara no kubora vyononywe n'insazi z'i Queensland.

Iyo udashoboye gucungera neza no gukurikirana ibiti vy'ivyamwa vyawe n'ibiti bivako ibibogaboga, bisubirize n'ibindi biti bidashobora guha insazi indaro ubisubirize n'ibiti vyo gushariza (uburorero ibiti kavukire vy'iyo canke igereveriyo).

Ntimukwiragize insazi zo mu vyamwa vy'i Queensland

Uburyo bwiza bwo kubuza insazi zo mu vyamwa vy'i Queensland gusanzara no kwandukira ibindi bibanza ni ukudatemberana ivyamwa vyanduye, vyaboze canke ibibogaboga vyanduye, cane cane ivyo vyamwa n'ivyo bibogaboga wateye i muhira iwawe.

Urashobora kurihishwa ihadabu hamwe ufashwe utemberana ivyamwa canke ibibogaboga vyanduye imigera y'insazi mu bice bimwe bimwe - ku zindi nkuru ronderera kuri www.interstatequarantine.org.au.

Izindi nkuru urashobora kuzisanga kuri www.agriculture.vic.gov.au/qff canke ugahamagara ku bajejwe kwakira abafise ico babaza kuri 136 186.

Vyemewe kandi bishirwa ahabona n'igisata c'i Victoria cerekeranye n'ubuzi, Precincts and Regions,1 Spring Street, Melbourne, March 2020

© The State of Victoria Department Jobs, Precincts and Regions 2020

Page last updated: 22 Dec 2023