ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ (Managing Queensland fruit fly, Assyrian)

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ (PDF - 996.4 KB)

ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܫܟ݂ܝܼܚܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܘܟܹܐ ܡܵܚܹܐ ܠܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܩܹܐ. ܐܲܝܵܐ ܘܲܪܵܩܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܛܲܥܝܼܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܢܵܛܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܩܹܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܚܘܼܙܕܸܓܹܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ؟

ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܸܪ ܒܐܲܪܒܥܵܐ ܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܫܲܚܠܸܦ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܒܹܥܬܵܐ ܠܚܲܕ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܟܡܝܼܠܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 30 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ (ܐܲܗܘܵܠܹ̈ܐ) ܕܗܵܘܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ (ܗܵܢܵܘ ܕܝܼܢ ܒ 26 ܕܲܪ̈ܓ݂ܹܐ ܐܸܡܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ).

ܒܹܥܬܵܐ (Egg)

ܬܵܘܠܥܵܐ (Maggot)

ܫܸܪܨܵܐ (Pupa)

ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܟܡܝܼܠܵܐ (Adult)

ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܫܟ݂ܝܼܚܵܐ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܹ̈ܐ ܒܐܲܩܡܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹܐ ܘܕܩܲܝܛܵܐ ܘܕܬܸܫܪ̈ܝܼܹܐ.

ܡܲܫܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܸܕܒ݂ܹ̈ܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܓܘܼܪܘܸܣܹܐ ܒܲܝܬܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܹ̈ܐ

ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܟܹܐ ܝܵܠܸܕ ܒܸܥܹ̈ܐ ܒܓܵܘܵܐ ܕܦܹܐܟܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܩܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ – ܐܲܢܹܐ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܩܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪܝܹܐ 'ܡܲܫ̈ܪܵܝܵܬܹܐ' (‘hosts’). ܚܲܕܟܡܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܩܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܙܸܝܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ.

ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܟܡܝܼܠܵܐ ܕܡܲܫ̈ܪܵܝܵܬܹܐ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ Queensland fruit fly

ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܹ̈ܐ

1. ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܨܲܚܨܹܝܡܘܼܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ

ܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ: ܨܲܚܨܹܝܡܘܼܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܬܠܵܝܬܵܐ ܕܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܕܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ. ܬܠܹܝܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܒܪܵܡܘܼܬܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܐ ܠ1.5 ܡܲܬܪܹܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܘܡܛܲܠܸܠܵܢܵܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܩܝܼܢܵܐ. ܫܲܪܹܝܡܘܼܢ ܠܵܗ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܘܦܘܼܫܘܼܢ ܒܸܥܒ݂ܵܕܘܿܗ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܗܲܠ ܐܲܩܡܵܐ ܕܣܸܬܘܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܓܵܪܫܝܼܠܹܗ ܘܕܵܒ݂ܩܝܼܠܹܗ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ. ܐܲܢܹܐ ܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܐܵܦ ܡܵܨܝܼ ܕܓܵܪܫܝܼ ܘܕܵܒ݂ܩܝܼ ܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܨܦܵܝܝܼ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܒܘܼܣܬܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ، ܨܲܚܨܹܝܡܘܼܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܡܸܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܩܵܛܠܵܢܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܫܸܬܠܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

2. ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ

ܐܸܢ ܡܘܼܫܸܟ݂ܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܝܼܠܵܗ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ. ܫܲܪܹܝܡܘܼܢ ܡܲܦܠܘܼܚܲܝܗܝ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ 6-8 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܡܸܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܦܹܐܟܵܐ ܡܸܛܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܦܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܠܸܕ ܒܹܥܹ̈ܐ ܠܓܵܘܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܘܩܝܼܢܵܐ.

ܡܲܪܚܲܩܬܵܐ ܝܼܠܵܗ ܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܬܵܐ: ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܚܲܕ ܓܲܪܕܵܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܲܝܕܵܬ̈ܐ ܠܸܡܟܲܣܘܼܝܹܐ ܩܵܐ ܦܹܐܟܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܼܛܪܸܡܵܐ ܠܡܲܟܠܘܼܝܹܐ ܘܠܡܲܪܚܘܼܩܹܐ ܩܵܐ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܕܝܵܠܸܕ ܒܹܥܹ̈ܐ ܠܓܵܘܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܘܕܝܲܪ̈ܩܹܐ. ܠܵܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܪܕܵܐ ܩܵܐܹܬ ܒܦܹܐܟܵܐ.

ܡܲܪܚܲܩܬܵܐ ܝܼܠܵܗ ܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܬܵܐ: ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܚܲܕ ܓܲܪܕܵܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܲܝܕܵܬ̈ܐ ܠܸܡܟܲܣܘܼܝܹܐ ܩܵܐ ܦܹܐܟܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܼܛܪܸܡܵܐ ܠܡܲܟܠܘܼܝܹܐ ܘܠܡܲܪܚܘܼܩܹܐ ܩܵܐ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܕܝܵܠܸܕ ܒܹܥܹ̈ܐ ܠܓܵܘܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܘܕܝܲܪ̈ܩܹܐ. ܠܵܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܪܕܵܐ ܩܵܐܹܬ ܒܦܹܐܟܵܐ.

ܫܸܕܠܹ̈ܐ (baits) ܘܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ (traps) ܘܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܩܵܛܠܵܢܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ (insecticides): ܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܘܫܸܕܠܹ̈ܐ ܕܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܟܹܐ ܫܲܕܠܝܼܠܹܗ ܘܕܵܒ݂ܩܝܼܠܹܗ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܚܝܼ ܠܦܹܐܟܵܐ. ܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܩܵܛܠܝܼ ܩܵܐ ܕܸܕܒ݂ܹ̈ܐ ܐܘܼܪ̈ܙܹܐ ܘܐܵܦ ܢܸܩ̈ܒ݂ܹܐ. ܨܵܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܒܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܕܲܒܪܝܼܠܹܗ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܙܵܒ݂ܢܝܼܬܘܿܢ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܩܵܛܠܵܢܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܵܛܠܝܼ ܩܵܐ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ. ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܩܵܛܠܵܢܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܚܘܼܙܕܵܓܵܐ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ. ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܘܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܪܘܼܩܥܵܐ (ܠܲܝܒܸܠ) ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ.

ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܹܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܙܒ݂ܝܼܢܹܐ ܡܸܢ ܒܵܬܲܝ ܫܸܬܠܹ̈ܐ (nurseries) ܘܕܘܼܟܟܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܘܼܣܬܵܢܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܘܡܸܢ ܙܲܒܢܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ.

3ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܦܹܐܟܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܝܲܪ̈ܩܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܢܝܘܼܨܵܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܸܠܕܹ̈ܐ\ܩܲܠܦܹ̈ܐ ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܬܵܘܠܥܹ̈ܐ ܠܓܵܘܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܘܝܲܪ̈ܩܹܐ.

ܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܢܝܘܼܨܵܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܓܸܠܕܹ̈ܐ\ܩܲܠܦܹ̈ܐ ܘܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܬܵܘܠܥܹ̈ܐ ܠܓܵܘܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܘܝܲܪ̈ܩܹܐ.

4. ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܵܐ (ܬܲܡܝܼܙܘܼܬܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵܐ)

ܩܛܘܿܦܘܼܢ ܠܹܗ ܘܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܦܹܐܟܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܡܛܵܝܵܐ ܝܠܹܗ. ܪܲܦܹܝܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܩܸܐ ܕܬܦܝܼܢܹܐ ܝܢܵܐ ܘܕܢܦܝܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܵܦ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܵܗ ܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܟܣܘܿܚܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܩܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܛܦܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܡܸܛܝܹܐ ܝܲܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܪܕܵܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ ܒܪܹܫܲܝܗܝ ܝܲܢ ܕܡܲܪܝܸܨܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܩܵܛܠܵܢܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̰ܒܹ̈ܐ.

ܡܸܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܪܲܦܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܹܐܟܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܩܵܛܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܬܵܘܠܥܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܼ ܒܓܵܘܹܗ ܒܡܲܓܕܲܠܬܹܗ، ܝܲܢ ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܹܗ ܓܵܘ ܦܘܼܪܢܵܐ ܕܡܵܝܟܪܘܿܒ݂ܵܝܒ ܝܲܢ ܒܡܲܪܬܲܚܬܹܗ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܪ̈ܬܝܼܚܸܐ ܝܲܢ ܒܡܲܩܲܕܬܹܗ ܠܩܵܕ݇ܡ ܫܸܡܫܵܐ (ܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܹܐܟܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ ܘܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܩܵܕ݇ܡ ܫܸܡܫܵܐ ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ). ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܥܒ݂ܝܼܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܪܲܦܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܓܵܘܘܿܗ ܝܼܠܹܗ ܦܹܐܟܵܐ ܠܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ.

ܠܵܐ ܬܲܪܨܝܼܬܘܿܢ ܙܸܒܠܵܐ ܕܒܘܼܣܬܵܢܵܐ (compost) ܡܸܢ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܩܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܚܪܸܒ݂ܹܐ ܝܲܢ ܚܘܼܙܕܸܓܹܐ ܒܝܲܕ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ.

ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܣܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܠܐܝܼܠܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܦܹܐܟܵܐ ܝܲܢ ܕܝܲܪ̈ܩܹܐ، ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܒܫܵܘܦܲܝܗܝ ܫܸܬܠܹ̈ܐ ܡܣܲܩܠܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵܢܹܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܣܵܘܟܵܬܹ̈ܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ (native wattles) ܝܲܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܓܪܵܦܝܼܠܝܵܐ (grevilleas)).

ܠܵܐ ܦܵܪܣܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ

ܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܠܡܲܟܠܘܼܝܘܿܗ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܕܸܕܒ݂ܵܐ ܕܦܹܐܟܵܐ ܕܟܒ݂ܝܼܢܣܠܵܢܕ ܠܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܝܼܠܵܗ ܕܠܵܐ ܚܵܙܩܝܼܬܘܿܢ ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܪ̈ܩܹܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵܢܹܐ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܓܘܼܪܘܸܣܹܐ ܓܵܘ ܒܘܼܣܬܵܢܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.

ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܥܘܼܩܵܒܹ̈ܐ ܐܸܢ ܦܝܼܫܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܹܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܩܵܐ ܠܓܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܬ ܦܹܐܟܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܪ̈ܩܹܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵܢܹܐ – ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ Australian interstate quarantine.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ Queensland fruit fly ܝܲܢ ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܙܵܒ݂ܘܿܢܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ   136 186.

ܡܫܘܼܪܸܪܬܵܐ ܘܦܪܝܼܣܬܵܐ ܒܝܲܕ Victorian Department of Jobs, Precincts and Regions,1 Spring Street, Melbourne - ܐܵܕܵܪ 2020

© The State of Victoria Department Jobs, Precincts and Regions 2020

Page last updated: 21 Jun 2024